Rakenne-palta

eHR.fi

Rakenne-palta

selvitä helposti pitkäaikaistyöttömäksi ajautumisen riski


Mikä se on?

Rakenne-palta – ohjelma antaa tietoa

 • ketkä vastaajista ovat ns. sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tuottaman kriisihoidon tarpeessa
 • ketkä tarvitsevat tilanteensa vuoksi jopa mielenterveysalan ammattilaisten apua ja
 • ketkä vaativat uuteen tilanteeseensa mukautumisen vuoksi erityisiä sosiaalipuolen tukitoimia
 • ketkä eivät ole työkykyisiä tällä hetkellä
   

Kenelle tarkoitettu ?

Työttömien työhakijoiden kanssa työskenteleville kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille ja tuki- ja vertaisryhmätyöskentelyssä toimiville henkilöille.

Hyödyt ?

Työmarkkinapettymyksen voimakas kokeminen ennustaa suhteellisen pitkää työttömyyttä. Rakenne-palta selvittää, millaisia voimavaroja ihmisellä itsellään on tällä hetkellä suuntautua ulos tilanteesta.

Ahdistava työttömyyden kokemus voi olla työnhakijalle tuhoisa myöhempää työmarkkinakäyttäytymistä ajatellen. Niinpä jos Rakenne-palta raportoi työnhakijan kokemuksen elämäntilanteestaan olevan hänelle erityisen haitallinen, olisi keskustelu terveysalan ammattilaisen kanssa suotava.

Ohjelman avulla asiantuntijoiden aikaa säästyy arvioimisen sijasta asiakkaiden konkreettiseen tukemiseen ja auttamiseen.
 

Sisältö ?

Kysymysten teemat ovat samoja kuin Palta –ohjelmistossa. Rakenne-paltan antaa raportin työttömyyden tai irtisanomisen kokemista selittävistä tekijöistä. 

 • taloushuolet stressitekijänä
 • epäonnistumista odottava asenne
 • työttömyyden tai irtisanomistilanteen aiheuttama elämänmuutos
 • työllistymisodotukset ja työnhakuaktiivisuus
   

Nämä raportin tiedot helpottavat tukiprosessin luomista siten, että siinä voidaan keskittyä ainoastaan vastaajalle merkityksellisiin ja tutkitusti vaikuttaviin tekijöihin.

Tavoite ?

Työttömien tai irtisanottujen tilanteen helpottaminen heti työttömäksi jouduttua selvittämällä miten ihminen ymmärtää oman tilanteensa ja kuinka merkityksellisiä tilanteesta syntyvät kokemukset ovat.
Työmarkkinapettymyksen voimakas kokeminen ennustaa suhteellisen pitkää työttömyyttä.
Voimakkaan työmarkkinapettymyksen haavoittuva vaikutusta on pyrittävä lieventämään kaikin keinoin. Rakenne-palta selvittää millaisia omia voimavaroja ihmisellä on tällä hetkellä suuntautua ulos tilanteesta.

Mihin tarpeeseen ?

Ohjelman tarkoitus on auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita tai palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille.
Jos Rakenne-palta -ohjelma raportoi merkittävää haitallista elämäntilanteen kokemista olisi keskustelu sosiaali- tai terveysalan asiantuntijan kanssa suotavaa, koska pelkällä kokemisella voi olla myöhempää työmarkkinakäyttäytymistä haavoittava vaikutus.

Lisätietoja

Työttömyys tai irtisanominen mielenterveyden riskitekijänä

Rakenne-palta –ohjelman avulla voidaan selvittää, ketkä vastaajista kokevat tilanteen niin vaikeana, että tilanne on heille jopa mielenterveysriski.
Palta –raportissa matemaattinen malli antaa suoraan tiedon psyykkisen pahoinvoinnin riskistä,
jolloin asiantuntijat voivat vastaajan halutessa järjestää mahdollisuuden keskusteluun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.